Werkwijze

Werkwijze

In zijn folder legt de ombudsman uit in welke gevallen u een klacht kunt indienen en wat zijn werkwijze is.

Horen en zo nodig doorverwijzen
Als u een klacht bij de ombudsman heeft ingediend, bekijkt hij of hij iets voor u kan doen. De eerste vraag is of u bij hem aan het juiste adres bent. Zo niet, dan verwijst hij u naar de juiste instantie (zie Taken en bevoegdheden)

Vervolgens wil de ombudsman graag weten of en wanneer u uw klacht bij de desbetreffende organisatie bekend heeft gemaakt. De ombudsman neemt een klacht niet in behandeling wanneer die nog niet is voorgelegd aan de instantie waarover u klaagt. Deze moet namelijk eerst de gelegenheid krijgen op uw klacht te reageren en het probleem zo mogelijk op te lossen.

Wederhoor
Als de ombudsman de klacht behandelt, nodigt hij de betrokken gemeentelijke instantie uit om een weerwoord te geven. In de meeste gevallen verloopt het contact van de ombudsman met de gemeentelijke instantie via een speciale klachtenfunctionaris, die als tussenpersoon voor deze instantie optreedt.

Bemiddelen
De ombudsman probeert uw klacht in goed overleg tot een oplossing te brengen. Anders gezegd: hij richt zich op bemiddelen, herstel van vertrouwen en het normaliseren van de relatie tussen u en de gemeentelijke instantie.

Praktijkvoorbeelden
U kunt op verschillende manieren zicht krijgen op het werk van de ombudsman. Om u snel een beeld te kunnen vormen van klachten die aan de ombudsman worden voorgelegd, kunt u een selectie praktijkvoorbeelden bekijken.

Over structurele, hardnekkige klachten brengt de ombudsman soms een rapport uit eigen beweging uit. De meest recente rapporten kunt u op deze website inzien.

Tenslotte kunt u de jaarverslagen bekijken die de ombudsman uitbrengt.