Melding vermoeden misstand

Melding vermoeden misstand

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) is door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aangewezen als extern meldpunt voor Rotterdamse ambtenaren in het kader van de Regeling Melding Vermoeden Misstand.

Het is de taak van ORR om onderzoek te doen naar een vermoeden van een misstand waarvan melding is gedaan door een Rotterdamse ambtenaar. ORR zal de concerndirecteur naar aanleiding van dat onderzoek een oordeel en een aanbeveling geven.

Misstanden zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen.

In de Regeling Melding Vermoeden Misstand is het hoofd van dienst aangewezen als eerst verantwoordelijke voor een onderzoek naar de melding van een vermoeden van een misstand. Een ambtenaar kan het vermoeden van een misstand melden bij de concerndirecteuren en de gemeentesecretaris als algemeen directeur en bij het hoofd bestuursdienst. Een ambtenaar kan een misstand ook melden bij de vertrouwenspersoon misstand en integriteit binnen zijn organisatieonderdeel. Als melding aan deze personen niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de melding over de directeur zelf gaat, als het de ambtenaar niet gelukt is de melding te laten onderzoeken of als hij geen reactie krijgt op de melding – dan kan de ombudsman de melding direct onderzoeken.

Dat wil zeggen dat een ambtenaar ORR in principe pas kan benaderen, nadat zijn melding door de gemeente is afgehandeld. Op de website van de gemeente Rotterdam staat hoe dat in zijn werk gaat. Klik hier voor verdere informatie hier over op de website van de gemeente Rotterdam.

Hoe melden bij ORR?
Een Rotterdamse gemeenteambtenaar kan een misstand rechtstreeks melden aan ORR. Bereikbaar via:
•             telefoonnummer 0800-0802 (gratis) op werkdagen tussen 09:00 en 12:30 uur
•             e-mail via het adres info@orr.nl

Binnen ORR is Mathilde van den Hoogen aanspreekpunt voor vermoedens van misstanden. Zij  is bereikbaar
•             op werkdagen via telefoonnummer 0800-0802 en
•             per email via m.vandenhoogen@orr.nl.