Klachtbehandeling gemeente Vlaardingen doorgaans op orde

Het aantal vragen en klachten bij gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld over de gemeente Vlaardingen steeg het afgelopen jaar licht. Het vandaag verschenen jaarverslag van de ombudsman bevat een bloemlezing van aansprekende voorbeelden van klachten die in 2016 werden behandeld. Zwaneveld: “Burgers krijgen van mij niet altijd gelijk. De ombudsman is onafhankelijk en bekijkt een klacht van alle kanten. Daarom valt er uit de voorbeelden altijd wel iets te leren, zowel voor de gemeente als voor burgers zelf”.

Lerende gemeente
Zwaneveld: “Vlaardingen stelt zich met recht op als een lerende gemeente en beschouwt een klacht als het spreekwoordelijke gratis advies.” Zij is te spreken over de aandacht die het college van burgemeester en wethouders besteedt aan de zorgvuldige afwikkeling van klachten. “Natuurlijk zijn er altijd ook verbeterpunten, maar die worden goed opgepakt”, aldus Zwaneveld.

Adequate afhandeling binnen wettelijke termijn
De gemeente Vlaardingen gaat meestal goed om met klachten van burgers. De ombudsman vindt het belangrijk dat klachten – ook mondelinge – worden herkend door de gemeente en snel worden opgepakt. Eén van de grootste ergernissen van klagers is als ze het gevoel krijgen dat hun klacht niet serieus worden genomen, bijvoorbeeld wanneer een gemeente niet of veel te laat te reageert. In Vlaardingen worden vrijwel alle klachten binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Bloemetje thuis
In Vlaardingen worden burgers zo nodig aan de balie geholpen met het op papier zetten van hun klacht. Bij de behandeling van de klacht gaat de gemeente op alle onderdelen van de klacht in. Als regel stuurt Vlaardingen de klager ook een bevestigingsbrief met daarin de gemaakte afspraken. In de brief wordt verwezen naar de ombudsman, voor het geval de klager het niet eens mocht zijn met de beslissing van de gemeente. Wie naar het oordeel van de gemeente terecht heeft geklaagd, kan rekenen op een excuusbrief en – als de situatie daar aanleiding toe geeft – op een bloemetje.

Verplicht doorverwijzen klachten over Stroomopwaarts
Van de 52 klachten die de ombudsman in 2016 over de gemeente Vlaardingen ontving en registreerde, ging ruim eenderde over Stroomopwaarts. Dat is sinds 2015 de gemeenschappelijke organisatie van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam voor de uitvoering van de Participatiewet en de schuldhulpverlening. “Over die organisatie heb ik niets te zeggen, want klachten over Stroomopwaarts worden door de Nationale ombudsman behandeld. Helaas moet ik burgers dan doorverwijzen; dat vind ik jammer”, aldus Zwaneveld.

Tekst jaarverslag 2016 op website
De volledige tekst van het jaarverslag 2016 van de ombudsman van Vlaardingen is te vinden op ombudsmanvlaardingen.nl.