Jaarverslag ombudsman 2011: ‘Krimpen heeft zaakjes goed voor elkaar’

(persbericht 26 april 2012)

In haar jaarverslag 2011 constateert ombudsman Anne Mieke Zwaneveld dat de gemeente Krimpen aan den IJssel haar zaakjes goed voor elkaar heeft. De relatief weinige klachten die de ombudsman bereiken, worden na doorverwijzing of bemiddeling doorgaans snel door de desbetreffende afdelingen opgepakt.

In die gevallen waarin de ombudsman tot een uitgebreider onderzoek is overgegaan,  is er sprake van een goede informatieuitwisseling en goed overleg tussen de  medewerkers van de ombudsman en van de verschillende afdelingen van de
gemeente. “De gemeente Krimpen toont duidelijk bereidheid om tot een oplossing  van de klacht te komen. Voor burgers, maar ook voor een ombudsman is dat  plezierig”, zo schrijft Zwaneveld.

Als de klacht wordt opgelost, dan wordt het onderzoek beëindigd en komt het niet  tot een formeel eindoordeel. “De klager is het meest en het snelst geholpen met  goede informatie. Vaak is wat extra uitleg voldoende. Staan de meningen van klager  en gemeente echt tegenover elkaar, dan proberen we op een informele manier te  bemiddelen en te adviseren. Het gaat er niet om per se een schuldige aan te wijzen in  een klachtenprocedure, maar om het wederzijdse begrip te bevorderen en het  vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen”, aldus de ombudsman.

In het verslagjaar 2011 is de ombudsman bij zeven klachten slechts één keer tot een eindoordeel gekomen. In dat geval was de gemeente in gebreke gebleven door een gebrekkige informatieverstrekking. In 2010 (10 klachten) was het vooral de afdeling Ruimte die de meeste klachten kreeg. In het afgelopen jaar kreeg de afdeling Samenleving (Sociale Zaken) het een aantal keren aan de stok met cliënten.
Zwaneveld: “Vaak gaat het om ingewikkelde dossiers van mensen die op tal van manieren in de knel komen. De klacht richt zich dan op de gemeente, maar er zijn meestal ook andere instanties bij betrokken, zoals de woningcorporatie, jeugdzorg, onderwijs, noem maar op. Vaak zijn we niet eens bevoegd om op te treden. Waar  mogelijk proberen we echter de verstoorde verhoudingen te herstellen”.

In het jaarverslag 2011 wijst de ombudsman tenslotte naar de nieuwe behoorlijkheidsvereisten die in dat jaar door de Nationale ombudsman in samenwerking met de gemeentelijke ombudsmannen zijn gerealiseerd.