Jaarverslag 2017 ombudsman Vlaardingen: gemeente besteedt aandacht aan zorgvuldige klachtbehandeling

De gemeente Vlaardingen pakt klachten van haar inwoners doorgaans goed op. Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld: “In mijn vorige jaarverslag heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de zorgvuldige afwikkeling van klachten door de gemeente en daarvoor mijn waardering uitgesproken. Die houding van de gemeente zag ik ook het afgelopen jaar terug”.
In het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2017 van de Vlaardingse ombudsman worden een paar van de behandelde klachten beschreven.

Berkenboom blijft staan
Een aantal bewoners ondervond overlast van een gemeentelijke berk. Zij waren de bladeren, vogelpoep en schaduw dermate zat, dat ze het liefst wilden dat de boom werd gekapt. En als dat niet kon, dan moest de boom in ieder geval worden gesnoeid of minimaal getopt. Na onderzoek kwam de ombudsman tot de conclusie dat de gemeente binnen haar eigen beleidskader was gebleven en een gemotiveerde belangenafweging had gemaakt. De ombudsman woog in zijn oordeel mee dat Vlaardingen zich bewust als ‘groene gemeente’ presenteert. Hij vond dat de overlast – hoe hinderlijk ook voor de betrokken bewoners – hier binnen normale proporties bleef. Het algemeen belang woog in dit geval zwaarder dan het individuele belang van de klagers.

Huishoudelijke hulp nog net op tijd geregeld
Een mevrouw wilde ruim op tijd haar herindicatie voor huishoudelijke hulp regelen. ROGplus, de organisatie die voor Vlaardingen de Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoert, stuurde haar tweemaal terug omdat zij te vroeg was met haar aanvraag. Tweeënhalve maand voor het verlopen van de indicatie zou er iemand van ROGplus bij haar langskomen. Dat gebeurde echter niet en uiteindelijk dreigde de klaagster het enkele weken zonder de -voor haar onmisbare- hulp te moeten stellen. Na tussenkomst van de ombudsman bood ROGplus klaagster excuses aan en zorgde er tot haar opluchting voor dat de ondersteuning alsnog én op tijd geregeld werd.

‘Uitsterfbeleid’ woonwagens
Er was verder een klacht van een woonwagenbewoonster over het ‘uitsterfbeleid’ dat ook de gemeente Vlaardingen hanteert. Vrijgekomen plekken mogen niet worden opgevuld, waardoor er voor de kinderen van de bewoners geen standplaatsen beschikbaar zijn. Inmiddels is er landelijk discussie over het zogeheten nuloptiebeleid, omdat woonwagenbewoners daardoor niet volgens hun tradities en (internationaalrechtelijk erkende) culturele identiteit kunnen leven. De gemeente Vlaardingen heeft de ombudsman laten weten zich te zullen beraden op het nuloptiebeleid en onder meer advies in te winnen bij de VNG.

Aantal klachten constant
De afgelopen jaren is het aantal klachten over Vlaardingen vrij constant. In het verslagjaar kwamen er 40 telefonische vragen en klachten bij de ombudsman binnen die gelijk konden worden afgewikkeld. In 2016 waren dat er 33. Schriftelijk en via de spreekuren ontving Zwaneveld in 2017 49 klachten, tegen 52 in 2016.

Stroomopwaarts MVS
Ongeveer een derde van de klachten ging over Stroomopwaarts MVS. Dat is de organisatie die onder meer de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoert voor de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. De laatste twee gemeenten zijn aangesloten bij de Nationale ombudsman, daarom is Stroomopwaarts MVS dat ook. Veel Vlaardingers dienen hun klacht toch bij de Vlaardingse ombudsman in. Die zet de klacht zo nodig op papier en verzoekt de Nationale ombudsman de klacht over te nemen.