Inwoners Westvoorne naar ombudsman met klachten over werkzaamheden aan wegen en riolering

Werkzaamheden aan wegen en riolering in Westvoorne hadden hun weerslag op het aantal klachten dat de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in 2016 over deze gemeente kreeg. Van de 15 ingediende klachten gingen er 8 over het werk op straat. Een groot verschil met het jaar daarvoor; toen waren het er nul.

In het vandaag verschenen jaarverslag heeft de ombudsman voorbeelden gegeven van diverse zaken tussen klagers en gemeente. Zo kreeg de ombudsman te maken met de zorgen van een startende ondernemer, met een ongewenste textielcontainer in de straat, een uit de hand gelopen burenruzie en de verkoop van gemeentegrond, die niet doorging na bezwaren van de buren.

In totaal ontving de ombudsman in het verslagjaar 21 vragen en klachten. Telefonische vragen die de ombudsman gelijk kan afdoen worden niet op inhoud geregistreerd. Dat gebeurde wel met de schriftelijke klachten (1) en de klachten die persoonlijk via het spreekuur werden ingediend (14).

In het jaarverslag verwijst de ombudsman ook naar het onderzoek over de interne klachtbehandeling, dat zij vorig jaar in 6 regiogemeenten heeft gehouden. De conclusie van de ombudsman was dat de meeste gemeenten hun klachtbehandeling goed op orde hebben, maar dat er voor elke gemeente wel enkele verbeterpunten zijn (voor de tekst van dit rapport klik hier).

De ombudsman constateert dat de gemeente Westvoorne actief met de aanbevelingen aan de slag is gegaan. De gemeente heeft onder meer toegezegd dat de informatie over de klachtbehandeling op de website wordt aangepast, zodat voortaan duidelijk vermeld staat dat klachten behalve schriftelijk, ook mondeling, telefonisch en via de website (digitaal klachtenformulier) kunnen worden ingediend.

Een ander aandachtspunt is het pleidooi van de ombudsman om klagers in het vervolg persoonlijk of telefonisch te horen, voordat zij een oordeel van de gemeente over hun klacht krijgen. “Op die manier haal je de kou uit de lucht. De bewoner of ondernemer voelt zich serieus genomen en krijgt ook weer vertrouwen in de gemeente”, zegt Anne Mieke Zwaneveld.