“Ik wil gewoon een stempel!”

Mevrouw K. ontvangt elk jaar vanuit Zwitserland een ouderdomspensioenuitkering. Hiervoor moet zij elk jaar een aanvraagformulier naar het pensioenfonds in Zwitserland sturen. Hiermee verklaart zij – kort samengevat – aan het pensioenfonds dat zij nog in leven is en dat zij graag de uitkering wil ontvangen. Ter verificatie moet dit formulier worden ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.

Sinds 2012 heeft mevrouw K. problemen bij het krijgen van deze ondertekening omdat de gemeente alleen nog maar een zogenaamde ‘attestatie de vita’ wil verstrekken. Met deze attestatie de vita verklaart de gemeente dat mevrouw K. in leven is. De gemeente stelt dat dit voldoende moet zijn voor het Zwitserse pensioenfonds en weigert het formulier te ondertekenen. Mevrouw K. heeft in Zwitserland nagevraagd of deze attestatie de vita voldoende is. Het Zwitserse pensioenfonds weigert echter zonder het ondertekende formulier de ouderdomsuitkering uit te betalen.

In de voorgaande jaren is het mevrouw K. in onderling overleg met de gemeente nog wel gelukt om het formulier ondertekend te krijgen, maar in 2015 laat de gemeenten weten dat het afstempelen en ondertekenen van dergelijke documenten niet meer kan. De gemeente verstrekt alleen een attestatie de vita.

De gemeente baseert zich hierbij op een verdrag over de verstrekking van een attestatie de vita dat op 1 december 2011 in Nederland in werking is getreden. Volgens de gemeente moet zij zich houden aan dit verdrag en kan zij dus alleen nog een attestatie de vita verstrekken. Het pensioenfonds in Zwitserland wil echter toch het ondertekende formulier hebben.

Voor mevrouw K. is het erg belangrijk dat zij de ouderdomsuitkering ontvangt. Daarom vraagt zij of de gemeentelijke ombudsman hier iets in kan betekenen. De gemeentelijke ombudsman constateert dat Zwitserland geen partij is bij het verdrag waar de gemeente zich op beroept en dat het dus ook logisch is dat het pensioenfonds in Zwitserland de attestatie de vita niet voldoende vindt. Dit houdt de ombudsman voor aan de gemeente.

De gemeente laat vervolgens weten dat zij bij nadere bestudering heeft besloten dat als een burger in het bezit is van een formulier van een buitenlandse instantie, het aangeboden formulier wordt geverifieerd en gestempeld. De attestatie de vita wordt hieraan vastgeniet en ook gestempeld. De instructie aan de medewerkers van de gemeente is hierop aangepast.

Kortom, de formulieren van mevrouw K. worden ondertekend en zij kan haar ouderdomsuitkering aanvragen.