Horeca in het park: niet voor iedereen feest

Samenvatting dossier 10114

Mevrouw C. is bewoner van Park16Hoven, een nieuwbouwwijk die grenst aan oud Overschie en vliegveld Zestienhoven. De gemeente maakt met een horecaondernemer plannen voor de bouw van een brasserie. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingplan ‘Zestienhoven’ vast. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor een horecavoorziening in het park De Buitenplaats dat onderdeel is van het gebied Park16hoven. Ook stelt de gemeente een horecagebiedsplan vast. Daarbij wijkt zij af van het advies van de gebiedscommissie Overschie.

Volgens het bestemmingsplan komt de brasserie op zo’n 80 á 90 meter van meerdere woningen te liggen. De brasserie mag een bruto vloeroppervlakte van 500 m2 hebben en het bestemmingsplan staat horeca categorie 3 toe. Dat betekent dat de brasserie in het weekend tot 2:00 uur in de nacht geopend mag zijn en er muziek gespeeld mag worden. Ook is toestemming verleend voor een parkeerplaats voor 44 auto’s in de nabijheid van de brasserie.

De bewoners vinden dat een dergelijke brasserie niet past in Park16Hoven en zij vrezen geluidsoverlast.

Mevrouw C. gaat in beroep tegen het nieuwe bestemmingsplan ‘Zestienhoven’ en maakt bezwaar tegen het horecagebiedsplan. De Raad van State verklaart het beroep gegrond. Dat betekent dat de gemeente de aanduiding horeca uit het nieuwe bestemmingsplan moet schrappen. Het bezwaar tegen het horecagebiedsplan verklaart de gemeente niet ontvankelijk.

Mevrouw C. is ontevreden over de gang van zaken. Ze vindt dat de gemeente niet naar de bewoners luistert, niet uitlegt waarom zij het advies van de gebiedscommissie Overschie niet opvolgt en de bewoners verkeerd heeft geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het horecagebiedsplan. De gemeente heeft haar inmiddels ook geblokkeerd op de Facebookpagina van Park16Hoven.

De ombudsman vindt dat de gemeente mevrouw C. niet had mogen blokkeren en haar betere informatie had moeten verstrekken over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het horecagebiedsplan. Die informatie was niet volledig. Tijdens het onderzoek van de ombudsman legt de gemeente uit waarom zij het advies van de gebiedscommissie niet opvolgde. Mevrouw C. hoeft het daarmee niet eens te zijn, maar er is wel uitleg gegeven.

De ombudsman ziet dat de klachten te maken hebben met de communicatie van de gemeente in zijn algemeenheid en over de participatiemogelijkheden in het bijzonder. Omdat de gesprekken over de plannen voor de horeca in De Buitenplaats in het voorjaar van 2022 hervat worden, ziet de ombudsman aanleiding om aan zijn oordeel 3 aanbevelingen te verbinden.

I           Stel een duidelijk participatietraject vast, maak dit bekend aan belanghebbenden en publiceer het op de website van de gemeente Rotterdam en de facebookpagina Park16Hoven.

II         Informeer betrokkenen:

 • welke belanghebbenden betrokken worden bij het participatieproces, hoe het college deze belanghebbenden selecteert en hoe mensen zichzelf aan kunnen melden als belanghebbende;
 • welk onderwerp ter discussie staat;
 • welke rol de deelnemers hebben. Mogen zij bijvoorbeeld meebeslissen of mogen zij alleen meepraten en adviseren en beslist het college en/of de gemeenteraad;
 • op welke manier en wanneer het college met alle betrokkenen zal communiceren en waar mensen met vragen terecht kunnen;
 • wat de planning van het traject is;
 • wanneer het college een definitief besluit zal nemen.

III       Laat in het uiteindelijke besluit zien

 • dat het college geluisterd heeft naar alle inbreng;
 • welke belangen zijn geïdentificeerd;
 • hoe deze belangen zijn meegewogen bij het genomen besluit;
 • wat de consequenties zijn van dit besluit en
 • welke mogelijkheden betrokkenen hebben als zij het niet met dit besluit eens zijn.

In haar reactie op de conceptbevindingen geeft de gemeente aan dat ze het oordeel van de ombudsman in de toekomst mee zal nemen. De gemeente gaat echter niet in op de concrete aanbevelingen en omschrijft ook niet wat haar actie precies zal zijn. De ombudsman vindt de reactie van de gemeente op zijn aanbevelingen te mager. Daarom vraagt hij de gemeente om duidelijk te maken hoe zij invulling gaat geven aan zijn aanbevelingen.

Wordt vervolgd dus!

Bekijk hier het hele rapport.