Geen mobiele snackwagen aan de Posthumalaan, wel een snackbar in containers?

(samenvatting dossier 2016.644) De heer K. wil een vergunning voor een snackverkooppunt. Hij vraagt daarom op 18 mei 2015 via de website van de gemeente Rotterdam een vergunning aan voor het plaatsen van een mobiele snackwagen aan de Posthumalaan in Rotterdam. De gebiedscommissie Feijenoord adviseert echter negatief over de aanvraag. De gebiedscommissie wil geen standplaats aan de Posthumalaan ‘in verband met de ontwikkelingen die in het gebied gaande zijn’. De heer K. trekt daarop zijn aanvraag in. Begin 2016 constateert de heer K. dat op dezelfde locatie aan de Posthumalaan een snackbar (‘Bram’s Gourmet Frites’) is geopend. Deze is gehuisvest in twee vaste containers. ‘Bram’s’ heeft daarvoor op 22 september 2015 een vergunning aangevraagd en op 10 november 2015 gekregen. De heer K. is verbaasd en stelt hier vragen over aan de gemeente.

De gemeente legt uit dat de aanvraag van de heer K. een standplaatsvergunning betrof. Het verlenen daarvan is geregeld in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). De aanvraag van Bram’s betrof een omgevingsvergunning. Die is geregeld in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd over deze aanvraag een beslissing te nemen. Over de APV-vergunning beslist de gebiedscommissie. Vanwege het verschil tussen deze vergunningen mocht de aanvraag van de heer K. wel worden geweigerd en die van Bram’s niet.

De heer K. vindt dit onrechtvaardig en hij vraagt zich af waarom de gebiedscommissie hem niet gewezen heeft op de mogelijkheden die de Wabo hem bood?

De ombudsman oordeelt de klacht van de heer K. gegrond. De gemeente heeft gehandeld in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van Goede informatieverstrekking en Samenwerking. De gemeente had de heer K. actiever en meer servicegericht behoren te adviseren over de mogelijkheden die de verschillende soorten vergunningen hem boden om een snackverkooppunt te beginnen.

De ombudsman ziet ook aanleiding om aanbevelingen te doen aan de gemeente: geef op de website van de gemeente duidelijker aan hoe de gemeente om advies kan worden gevraagd over (alternatieven voor) vergunningen en denk met de burger mee over mogelijkheden tot verwezenlijking van zijn initiatieven.