Annulering kinderopvang zonder overleg

Samenvatting dossier 7078

Mevrouw P. is een alleenstaande moeder. Ze werkt een aantal uur per week in de horeca. De gemeente Rotterdam vult dit inkomen aan met een bijstandsuitkering. Mevrouw P. wil graag meer gaan werken. Om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten wil ze ook een deeltijd studie docent wiskunde gaan doen. Daarom heeft zij voor haar zoon passende buitenschoolse opvang nodig.

Op de website van de gemeente ziet mevrouw P. dat de werkconsulent informatie kan geven over de verschillende kinderopvangmogelijkheden en soms kan bemiddelen. Begin juni 2018 maakt zij een afspraak voor dit traject. Medio juni 2018 vindt zij passende buitenschoolse opvang voor haar zoon.

Mevrouw P. loopt vervolgens tegen allerlei onduidelijkheden aan. Daarnaast gaat de gemeente traag te werk en dreigt mevrouw P. om die reden haar optie op plek op de buitenschoolse opvang te verliezen.

Eind juli 2018 krijgt mevrouw P. een e-mail van de werkconsulent, waarin zij leest dat de consulent Kinderopvang haar verzoek om hulp bij kinderopvang annuleert en afsluit. De gemeente vindt dat mevrouw P. niet alle informatie heeft aangeleverd om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. De gemeente erkent wel dat de communicatie via e-mail met meerdere consulenten onduidelijkheden heeft opgeleverd. Het was wellicht beter om persoonlijk in gesprek te gaan met mevrouw P.

Mevrouw P. is ontevreden over deze gang van zaken en vraagt de ombudsman een onderzoek in te stellen. De ombudsman vindt dat de gemeente de hulpvraag van mevrouw P. niet goed heeft afgehandeld. De gemeente heeft nagelaten om mevrouw P. bij haar hulpvraag actief en tijdig te informeren over de (on)mogelijkheden en heeft hierbij geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie van mevrouw P.

Aan dit oordeel heeft de ombudsman een aanbeveling verbonden: Organiseer als er onduidelijkheden bestaan over de behoefte, noodzakelijke omvang of vorm van de kinderopvang een gesprek waarin concrete afspraken worden gemaakt over het vervolg.

De gemeente geeft te kennen dat zij de informatie op de website en de terminologie van de procesinstructie aan zal passen. De gemeente stuurt daarbij een nieuwe infoblad kinderopvang toe. Daarin staat helder hoe het proces aanvraag kinderopvang bij de gemeente in zijn werk gaat en welke instanties er allemaal bij betrokken zijn. De ombudsman is tevreden met deze reactie van de gemeente. Wel gaat hij ervan uit dat in het Infoblad nog informatie wordt opgenomen hoe betrokkenen in contact kunnen treden met de gemeente als zij vragen hebben.

Lees hier het hele rapport.