Aanzienlijk minder klachten over gemeente Hellevoetsluis

In 2017 registreerde de ombudsman via het spreekuur en langs schriftelijke weg 18 klachten over de gemeente Hellevoetsluis. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de 29 klachten in het jaar daarvoor. De daling van het aantal klachten is vooral terug te zien bij 2 gemeentelijke afdelingen. Over de afdeling Werk, Inkomen & Zorg daalde het aantal klachten van 11 naar 4. Bij de afdeling Beheer, Vergunningen & Handhaving liep het aantal klachten terug van 9 naar 5.

Deze cijfers zijn te vinden in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2017 van de gemeentelijke ombudsman van Hellevoetsluis. Naast deze geregistreerde klachten kwamen er in het verslagjaar 16 telefonische vragen en klachten bij het bureau van de ombudsman binnen die gelijk konden worden afgewikkeld. In 2016 waren dat er 18.

Rapporten van de ombudsman
De ombudsman bracht vorig jaar 2 rapporten over Hellevoetsluis uit. Het eerste rapport ging over een verhuiskostenvergoeding. Volgens de aanvraagster zou zij niet zijn verhuisd als zij geweten had dat deze vergoeding aan de gemeente moest worden terugbetaald. Niet meer te achterhalen was of en zo ja, hoe dit tussen haar en de gemeente was besproken, omdat er geen telefoonnotities waren gemaakt. De ombudsman achtte de klacht gegrond. Hij deed de gemeente onder meer de aanbeveling om haar medewerkers te instrueren over het registreren van telefonische contacten met burgers.

Klacht 30-km zone
In zijn rapport over de inrichting van een 30 km-zone oordeelde de ombudsman dat de gemeente zich behoorlijk had gedragen. Een bewoner had geklaagd dat er veel te hard werd gereden. Tijdens het onderzoek door ombudsman verplaatste de gemeente de 30 km-borden. Toen daarna opnieuw een snelheidsmeting werd uitgevoerd, bleek dat de gemiddelde snelheid tot een acceptabel niveau was teruggebracht.

Termijnen klachtbehandeling inmiddels op orde
In 2016 bracht de ombudsman zijn rapport Interne klachtbehandeling in kaart uit, waarin hij de klachtbehandeling door 6 van de bij hem aangesloten gemeenten onder de loep nam. In Hellevoetsluis was vooral de trage afwikkeling van de klachten hem een doorn in het oog. De wettelijke termijn van 6 weken werd vaak niet gehaald. Het college van B&W van Hellevoetsluis beloofde beterschap. “Ik zie inmiddels inderdaad dat de nieuwe aanpak van de gemeente zijn vruchten afwerpt. De klachten die ik over Hellevoetsluis zie, worden allemaal op tijd afgewikkeld”, aldus ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

De volledige tekst van het jaarverslag is te vinden op de website www.ombudsmanhellevoetsluis.nl.